Privacyverklaring

Welkom op de website van Broccoli B.V., Julianaplein 8, 5211 BC ’s-Hertogenbosch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85620793, hierna ook te noemen: “Broccoli” of “wij” of “ons”). Het hoofddoel van Broccoli is de wereld groener en gezonder maken. We brengen ondernemers en investeerders samen. Via ons platform kunnen bedrijven hun aandelenkapitaal inzetten voor gezonde groei.

Vanaf 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). De bescherming van je persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Door middel van deze Privacyverklaring verschaft Broccoli je meer informatie over de wijze waarop wij invulling geven aan de AVG en wat er met je persoonsgegevens wordt gedaan.

De Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 maart 2022.

Wat zijn persoonsgegevens en welke verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn kort gezegd gegevens die een natuurlijk persoon direct of indirect kunnen identificeren. Broccoli verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. Dit zijn met name gegevens die je zelf bij ons opgeeft. Afhankelijk van de relatie verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • identiteitsgegevens (zoals voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats/-land, nationaliteit(en), burgerlijke staat);
 • contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • bank- en betalingsgegevens (zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer / IBAN, bankidentificatiecode);
 • gegevens over de functietitel en werksituatie (zoals zelfstandig, in loondienst); gegevens over het vermogen (zoals de herkomst van het vermogen, de hoogte van de bankrekeningsaldi, schulden, andere financiële gegevens);
 • overige gegevens (zoals IP-adres, login-gegevens, navigatiegedrag);
 • (kopie) ID-bewijs of paspoort. Specifiek voor medewerkers en sollicitanten verzamelen en verwerken we curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften, diploma’s en referenties.

Van wie verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

 • (potentiële) investeerders, privé of zakelijk;
 • (potentiële) ondernemers;
 • uiteindelijke belanghebbenden van de (potentiële) zakelijke investeerders of (potentiële) ondernemers;
 • bezoekers van onze website;
 • contactpersonen van bedrijfspartners en zakelijke relaties;
 • medewerkers en sollicitanten.

Cookies op de website

Zoals verder omschreven in ons Cookiebeleid bewaren we met behulp van cookies automatische informatie over de gebruikers van onze website. Voor verdere informatie verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat gepubliceerd is op onze website: Cookiebeleid

Social Media

Op de website kunnen buttons van Social Media staan, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter of Instagram. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op deze Social Media. Het gebruik van Social Media is je eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyverklaringen van deze Social Media goed te lezen, zodat je weet wat er met je gegevens gebeurt. Veel Social Media providers zijn buiten de Europese Unie gevestigd en brengen je persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Hierdoor is het mogelijk dat je persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Wettelijke grondslag

Broccoli mag je persoonsgegevens alleen verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is. Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van tenminste een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • indien wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben;
 • indien je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken.

Voor welke doeleinden verwerkt Broccoli je persoonsgegevens? Op dit moment verwerkt Broccoli je persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • om overeenkomst(en) die zijn gesloten uit te voeren;
 • om risico's te verkleinen, door bijvoorbeeld te verifiëren of de gegevens van ondernemers die een sharefunding campagne willen starten juist zijn en/of door de bevoegde personen wordt gehandeld;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van zakelijke relaties;
 • indien je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Het is mogelijk dat wij gegevens moeten verstrekken aan toezichthouders of andere (overheids)instanties. Dan kun je denken aan de AFM of DNB maar ook de Belastingdienst.

Als je als investeerder optreedt, zullen je gegevens worden gedeeld met de onderneming waar je in investeert, zodat de onderneming haar verplichtingen jegens jou kan nakomen. Daarnaast kunnen je gegevens gedeeld worden met andere financiers waarmee de onderneming een financieringsrelatie heeft dan wel wil aangaan, zoals bijvoorbeeld de bank. Deze informatie zal alleen verstrekt worden aan andere financiers op het moment van default van de onderneming of indien dit noodzakelijk is voor afspraken omtrent aanvraag bankrekeningen, achterstelling, rangwisseling, crediteurenregeling en/of andere regelingen.

Tevens kunnen je persoonsgegevens worden gedeeld met adviseurs, die onderzoeken of de bedrijfsvoering van Broccoli voldoet aan wet- en regelgeving. Daarbij worden enkel persoonsgegevens gedeeld die daarvoor van belang zijn. Broccoli verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming.

Dienstverlening

In het kader van onze dienstverlening kan het zijn dat wij je gegevens delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor hun specifieke dienstverlening. Hierbij kun je denken aan andere dienstverleners (bijvoorbeeld IT-leveranciers of administratie- en betalingsproviders). Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten in lijn met de wettelijke bepalingen. Daarin leggen wij de afspraken vast specifiek over de verwerking van de persoonsgegevens die zij verkrijgen. Denk aan beveiliging, maar ook dat deze partijen de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken.

Jouw gegevens binnen of buiten de Europese Unie

In beginsel houden wij je gegevens binnen de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat in het kader van de dienstverlening je gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt als een van onze dienstverleners zich daar bevindt. Als dit gebeurt dan doen wij dit in lijn met de strenge regels die hiervoor gelden. Wij zullen ervoor zorgen dat er een overeenkomst is met de andere partij die in lijn is met de op dat moment door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden.

Op welke wijze beschermt Broccoli je persoonsgegevens?

Broccoli neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde verwerking. Onze medewerkers zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen jouw persoonsgegevens niet zonder rechtmatige reden verstrekken.

Bovendien bewaart Broccoli jouw Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII)* niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze wordt verzameld, zoals bijvoorbeeld het correct bijhouden van jouw investering in het aandeelhoudersregister van het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd. Indien er een verzoek wordt ingediend om jouw PII te verwijderen, houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van vijf jaar, zoals vereist door de geldende wet- en regelgeving.

*PII omvat alle informatie over een persoon die door Broccoli wordt bijgehouden, inclusief (1) gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een persoon vast te stellen of te traceren, zoals naam, geboortedatum, -plaats en geslacht; en (2) andere informatie die aan een persoon is gekoppeld of kan worden gekoppeld, zoals financiële en juridische informatie.

Inzage, verbetering en verwijdering van je gegevens

Recht op correctie profielgegevens

De meeste gegevens die we van je hebben zijn zichtbaar in jouw profiel op ons sharefundingplatform, Broccoli. Hier heb je ook de mogelijkheid om bepaalde gegevens aan te passen. Bepaalde gegevens zoals je persoonsgegevens, bankrekeninggegevens of accounthouder kunnen in beginsel niet worden aangepast. Het e-mailadres en woonadres daarentegen wel.

Recht op inzage en correctie overige gegevens

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Broccoli van je verwerkt. Als je persoonsgegevens niet juist zijn, heb je het recht ons te vragen deze aan te passen.

Recht om vergeten te worden

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om verwijderd te worden. In geval van verzoek op vergetelheid, controleren wij eerst welke gegevens noodzakelijk zijn voor ons om de verdere dienstverlening te kunnen garanderen of noodzakelijk omdat wij je gegevens op basis van een wettelijke verplichting verwerken.

Recht op beperking van de gegevensverwerking

Je hebt in bepaalde gevallen het recht Broccoli te vragen om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken ofwel tijdelijk “stil te laten zetten”.

Recht op verzet tegen de gegevensverwerking

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om verzet aan te tekenen in het geval Broccoli je persoonsgegevens verwerkt. Broccoli kan persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang van Broccoli. Het kan zijn dat je vindt dat je persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van Broccoli om je persoonsgegevens te mogen gebruiken. Je hebt dan het recht om bezwaar te maken en je recht op verzet in te roepen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht Broccoli te vragen je persoonsgegevens rechtstreeks aan je over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met je toestemming of op basis van een contract met je hebben verwerkt. Voor zover technisch mogelijk zullen we je persoonsgegevens overdragen. Dit heet “dataportabiliteit”.

Recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming

Broccoli wil processen automatiseren zodat deze sneller en gemakkelijker voor je zijn. Dat doen we door ze te automatiseren. De computer beslist dan met behulp van de door ons ingevoerde regels en informatie de uitkomst van de vraag. Bij dit soort geautomatiseerde beslissingsprocessen zijn geen mensen betrokken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het geautomatiseerde beslissingsproces. Je kunt dan vragen of een persoon naar je investeerderstoets kijkt.

Indien je gebruik wilt maken van (een van) bovenstaande rechten kun je per e-mail contact opnemen met Broccoli via [email protected]. Wij zullen je binnen een maand na ontvangst van je verzoek informeren over de uitvoering van het verzoek.

Wil je dat we je in het kader van marketing niet benaderen?

In elke marketingcommunicatie van Broccoli bieden wij je de mogelijkheid je mailvoorkeuren in te stellen zodat wij je niet langer benaderen voor specifieke berichten. Het is ook mogelijk om je volledig uit te schrijven van onze communicatie. Dan ontvang je geen relevante marketingberichten meer. We zullen je wel berichten blijven sturen als het gaat om je overeenkomst met Broccoli, je overeenkomst met de ondernemer of als het algemene informatie betreft over onze dienstverlening of organisatie.

Hoever reikt de verantwoordelijkheid van Broccoli?

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites, waaronder websites van derden. Wanneer je op de hyperlink klikt, verlaat je de website van Broccoli en kom je terecht op de website van een andere partij. Broccoli heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de hyperlink wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Broccoli accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De Privacyverklaring van Broccoli heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Broccoli of anderszins door Broccoli zijn verkregen. Wij raden je daarom aan de privacy policies van de andere websites goed te lezen zodat je weet hoe zij met je persoonsgegevens omgaan.

Niet tevreden?

Indien je niet tevreden bent over de verwerking van je persoonsgegevens of over de informatie die je hierover hebt gekregen dan kun je ons dat per e-mail laten weten via [email protected]. Indien je dan nog niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Vragen of inlichtingen?

Heb je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen of overige verzoeken, dan kun je per e-mail contact opnemen met Broccoli via [email protected]. Wij zullen je binnen een maand na ontvangst van je vraag of verzoek informeren over de uitvoering daarvan.

In geval van strijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse versie van dit privacyverklaring is de Nederlandse versie leidend.

's-Hertogenbosch, 29 maart 2022

Investeer via Broccoli in bedrijven van de toekomst

Broccoli

Geen investeringen missen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

WhatsApp