Algemene Voorwaarden, hierna ‘User Terms’ van Broccoli B.V., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Kantoorhoudende aan Julianaplein 8 te ‘s-Hertogenbosch.

1 Definities

In deze User Terms hebben de volgende termen de aangegeven betekenis:

Betaaldienstverlener
de financiële instelling met een vergunning om overal in de Europese Unie betalingsdiensten, zoals girale overboekingen en kaartbetalingen, aan te bieden en uit te voeren zoals bedoeld in Richtlijn (EU) 2015/2366 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, via welke de betalingen door de User plaatsvinden.
Broccoli
de rechtspersoon Broccoli B.V. (KvK 85620793), statutair gevestigd te Broccoli B.V., Kantoorhoudende aan de Julianaplein 8 te ‘s-Hertogenbosch.
Gebruiksovereenkomst
de overeenkomst gesloten tussen Broccoli en de User waarin is overeengekomen dat de User gebruik mag maken van het Platform.
Investeringsovereenkomst
overeenkomst tussen de User en de Venture waarbij de User geld investeert in het Investeringsproject op basis van het Investeringsvoorstel waarvoor User eigendomsrechten krijgt geleverd van de Venture.
Investeringsproject
het door de Venture op het Platform geplaatste project met het doel om kapitaal te verkrijgen van de Users.
Investeringsvoorstel
het voorstel van de Venture op basis van het Investeringsproject aan een User om te investeren.
Platform
het door Broccoli geëxploiteerde online platform (platform.broccoli.eu) waarop de Venture haar Investeringsproject kan presenteren en waar Users zich kunnen aanmelden om in een Investeringsproject te investeren.
User
een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform en zich registreert op het Platform om in een Investeringsproject te investeren.
Venture
een rechtspersoon die gebruikt maakt van het Platform, dan wel een aanvraag doet om gebruik te mogen maken van het Platform en na toestemming van Broccoli haar Investeringsproject op het Platform kan plaatsen.
 1. Algemeen
  1. Deze User Terms zijn van toepassing op elke User.
  2. Broccoli geeft op geen enkele manier haar mening, financierings- of beleggingsadvies met betrekking tot alle aspecten van Investeringsprojecten en Investeringsvoorstellen aan de Users van het Platform. Niets van wat Broccoli opmerkt kan ooit worden opgevat als financierings- of beleggingsadvies. Broccoli garandeert dan ook geen enkel voordeel of (financieel) resultaat.
  3. Broccoli voldoet aan alle geldende en toepasselijke wet- en regelgeving.
  4. De User zal het Platform uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. In het geval van (het vermoeden van) strafbare feiten of anderszins onrechtmatig of ontoelaatbaar gedrag zal Broccoli hier altijd melding van maken bij de daarvoor bevoegde instanties en zal Broccoli de User de toegang tot het Platform ontzeggen. De User zal zich onthouden van iedere handeling en/of uiting die de belangen van Broccoli zou (kunnen) schaden.
  5. Het is niet toegestaan voor de User om de door Broccoli genomen technische beveiligingsmaatregelen van het Platform te (proberen te) omzeilen of uit te schakelen dan wel om het Platform te overbelasten.
 2. Account
  1. Het gebruik van Broccoli en de informatie die beschikbaar is op Broccoli is niet bedoeld voor, en vormt geen aanbod van eigendomsrechten op welke plaats dan ook, of aan een persoon aan wie het doen van een dergelijk aanbod niet wettig zou zijn volgens de wetten van enig rechtsgebied waar dit niet is toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van elke Venture en elke User om ervoor te zorgen dat alle wetten van elk land die relevant zijn voor hun verzoek worden nageleefd. Elke User moet zijn professionele adviseurs raadplegen met betrekking tot de vereiste van toestemming van de overheid van de User, elke andere instantie of voldoen aan andere vereiste formaliteiten om hen in staat te stellen gebruikers van Broccoli te zijn. Het niet naleven van toepasselijke beperkingen kan een schending van de eigendomsrechtenwetgeving in die rechtsgebieden vormen.
  2. De Venture doet geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot een aanbod om eigendomsrechten te kopen in de Verenigde Staten of aan een persoon in de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in de regelgeving onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (US Securities Act)) en is niet beschikbaar voor personen in de Verenigde Staten of voor Amerikaanse individuen. De eigendomsrechten in het aanbod zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act of de eigendomsrechtenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan personen in de Verenigde Staten, behalve onder een vrijstelling van of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de US Securities Act en de toepasselijke effectenwetgeving van de staat. Raadpleeg ook de IRS-website en hun samenvatting van FATCA-rapportage voor Amerikaanse belastingbetalers.
  3. Alle informatie die toegankelijk is op Broccoli is alleen beschikbaar voor personen die toegang hebben tot de site vanuit landen waar dit is toegestaan. Als je deze site bezoekt vanaf een locatie waar het niet is toegestaan, is het bekijken niet toegestaan. Door een User account aan te maken op Broccoli bevestigt de User onder andere dat de User inwoner is van een land waar wettelijke toegang bestaat tot Broccoli en de Ventures.
  4. Naast Amerikaanse personen zijn ook inwoners van Afghanistan, Birma (Myanmar), Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, China, Cuba, Congo, Egypte, Ethiopië, Guinee, Haïti, Iran, Irak, Libanon, Libië, Mali, Moldavië, Montenegro, Nigeria, Noord-Korea, Rusland, Sri Lanka, Soedan, Syrië, Trinidad en Tobago, Tunesië, Oekraïne - Krimregio, Verenigde Staten, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe en Jemen uitgesloten van het gebruik van Broccoli. Inwoners van alle andere landen die onderworpen zijn aan een EU- of Nederlandse sanctie zijn ook uitgesloten. Deze lijst is aan wijzigingen onderhevig.
  5. Naast Users met de Nederlandse nationaliteit, dan wel Nederlandse rechtspersonen, kunnen (tenminste) bankrekeninghouders uit België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden Broccoli gebruiken omdat deze landen worden aangeboden in de betalingsmogelijkheden op het Platform.
  6. Indien een User toegang wil verkrijgen tot het Platform dient een User zich te registeren bij het Platform door middel van het aanmaken van een User account. Per User kan er maximaal één account op het Platform worden aangemaakt. Broccoli heeft altijd het recht om, zonder opgaaf van reden en zonder mogelijkheid tot bezwaar de User de toegang tot het Platform (tijdelijk) te ontzeggen en/of het account van de User te verwijderen.
  7. Tijdens de aanvraag dient de User alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
  8. De User is verplicht om haar gegevens op het Platform up-to-date te houden.
  9. Broccoli is bevoegd om alle voor de User bestemde correspondentie te e-mailen naar het door de User opgegeven e-mailadres. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de User om de e-mail van Broccoli tot zich te nemen.
  10. Alleen de User, dan wel medewerkers van de User, hebben middels het account toegang tot het Platform. Het is niet toegestaan om anderen middels het account van de User toegang te (laten) verschaffen tot het Platform.
 3. Gebruik van het Platform
  1. Nadat de User de procedure zoals beschreven onder 3 succesvol heeft doorlopen komt er een Gebruiksovereenkomst tot stand tussen Broccoli en de User. Vanaf dat moment heeft de User toegang tot haar account op het Platform met het recht om het Platform te gebruiken om:
   middels het account toegang te verkrijgen tot het Platform;
   de Investeringsprojecten en de Investeringsvoorstellen te bekijken en met een Venture een Investeringsovereenkomst aan te gaan;
   middels het Platform te communiceren met de Venture en met Broccoli.
  2. De door Broccoli aangeboden dienst in het kader van de Gebruiksovereenkomst omvat enkel het ter beschikking stellen van het Platform aan de User.
 4. Investeringsovereenkomst
  1. De User is verplicht om voor het accepteren van het Investeringsvoorstel zich op de hoogte te stellen van regels en risico’s omtrent investeren.
  2. De User erkent dat Broccoli op geen enkele wijze advies heeft verstrekt over het Investeringsproject en/of het Investeringsvoorstel op het Platform en niet verantwoordelijk is voor enige informatie die wordt gedeeld in verband met Investeringsprojecten en/of Investeringsvoorstellen. De Venture is verantwoordelijk voor de informatie die de Venture verschaft in verband met het Investeringsproject en/of Investeringsvoorstel. De User maakt volledig haar eigen oordeel naar aanleiding van de Investeringsprojecten en Investeringsvoorstellen op het Platform.
  3. De User verklaart zelf grondig onderzoek te hebben gedaan en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het aangaan van een Investeringsovereenkomst met een Venture.
  4. De User verklaart zich ervan bewust te zijn en begrijpt dat investeren risico’s met zich meebrengt en dat het mogelijk is dat een User 100% van zijn investering verliest.
  5. De User verklaart enkel een verantwoord deel van haar vermogen te investeren in Investeringsprojecten.
  6. Door het accepteren van het Investeringsvoorstel van de Venture door de User komt de Investeringsovereenkomst tussen de Venture en de User tot stand. Door een Investeringsovereenkomst te sluiten verklaart de User kennis te hebben genomen van het Investeringsproject en het Investeringsvoorstel en alle daarbij behorende door de Venture beschikbaar gestelde inhoud, content en informatie.
  7. Indien de User een niet-ervaren aspirant belegger is, heeft de User een precontractuele bedenktijd van 4 (vier) kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de niet-ervaren aspirant belegger een beleggingsaanbod doet of blijk geeft van belangstelling in het aanbod. Gedurende deze bedenktijd kan de niet-ervaren aspirant belegger zijn belegginsaanbod zijn blijk van belangstelling voor het crowdfundingsaanbod te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen en zonder daarvan enig nadeel te ondervinden.
  8. De User die consument is heeft een herroepingsrecht. Dit houdt in dat de User een bedenktijd heeft van 14 (veertien) kalenderdagen na het aangaan van de Investeringsovereenkomst om de Investeringsovereenkomst zonder een boete verschuldigd te worden en zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij er sprake is van een Investeringsovereenkomst inzake een financieel product waarvan de waarde gedurende de bedenktermijn afhankelijk is van ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten.
  9. De Investeringsovereenkomst zal bestaan uit het door de Venture beschikbaar stellen van eigendomsrechten met betrekking tot het Investeringsproject, tegen betaling van een in het Investeringsvoorstel opgenomen bedrag door de User aan de Venture.
  10. De Investeringsovereenkomst kan niet worden beëindigd, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de Investeringsovereenkomst kan worden beëindigd zullen de fee’s en transactiekosten niet voor terugbetaling in aanmerking komen. Indien de User niet voor het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum tot betaling overgaat krijgt de Venture het recht om de transactie te annuleren.
 5. Betaling en levering eigendomsrechten
  1. Het bedrag dat de User aan de Venture dient te betalen wordt middels een derde partij (Betaaldienstverlener) direct voldaan van de User aan de Venture. Betalingen door Users via het Platform kunnen derhalve niet worden teruggedraaid, tenzij de User gebruikt maakt van zijn bedenktijd en/of herroepingsrecht. Bij deze aankoop worden er geen transactiekosten betaald door de User. Bij deze betaling wordt er een door Broccoli en de Venture overeengekomen percentage van het door de User betaalde bedrag ingehouden op het totale bedrag en naar Broccoli gezonden in het kader van de door Broccoli gerekende fee voor het gebruik van het Platform. Wanneer de User haar eigendomsrecht(en) verkoopt, betaalt de User een percentage van 2,5% van het verkoopbedrag aan Broccoli.
  2. Indien er wordt geconstateerd dat de User (mogelijk) is opgenomen op een sanctielijst of indien er wordt gesignaleerd dat de User (mogelijk) fraude heeft gepleegd en/of niet door enige relevante screening (bijvoorbeeld KYC, WFT, WWFT, AML) komt en/of op enige andere wijze de transactie niet wordt goedgekeurd, zal de transactie worden geweigerd of geannuleerd en zal de User geen recht hebben op op het Platform aangeboden eigendomsrechten.
  3. Na betaling is de Venture verplicht om onmiddellijk, althans tenminste binnen 2 (twee) werkdagen, middels het Platform de eigendomsrechten aan de User beschikbaar te stellen.
  4. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief btw. Broccoli is te allen tijde gerechtigd om haar prijsmodel en het percentage dat zij rekent als fee aan te passen.
 6. Betaaldienstverlener
  1. Transacties uit hoofde van de Investeringsovereenkomst vinden plaats via de Betaaldienstverlener, zoals opgenomen in artikel 6.1. Betalingen vinden plaats op de derdengeldenrekening en/of kwaliteitsrekening van de Betaaldienstverlener en de Betaaldienstverlener is verantwoordelijk voor het betalen van het bedrag aan de Venture.
  2. De Betaaldienstverlener heeft een vergunning voor haar werkzaamheden en is opgenomen in het vergunningenregister dat te vinden is op de website van De Nederlandsche Bank (DNB) en bij de Europese Bankautoriteit. De Betaaldienstverlener staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB.
  3. Broccoli is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de Betaaldienstverlener.
 7. Duur
  1. De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is in beginsel door de User niet opzegbaar zolang de User een Investeringsovereenkomst heeft gesloten met de Venture. De User kan de Gebruikersovereenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand, welke termijn Broccoli de mogelijkheid geeft om de Venture te voorzien van de benodigde informatie om uitvoering te blijven geven aan de Investeringsovereenkomst. Broccoli kan te allen tijde de Gebruiksovereenkomst opzeggen.
  2. De Gebruiksovereenkomst kan door de User onmiddellijk worden beëindigd indien Broccoli – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Broccoli faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van Broccoli wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van doorstart of samenvoeging van ondernemingen. Broccoli is wegens een beëindiging op grond van dit lid nimmer tot enige betaling, restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
  3. Indien de Gebruiksovereenkomst eindigt – om welke reden dan ook – voordat de Investeringsovereenkomst eindigt, blijft de Investeringsovereenkomst voortbestaan.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Broccoli heeft geen enkele verplichting jegens de User voor wat betreft het resultaat volgend uit de Investeringsovereenkomst tussen de User en de Venture. Broccoli kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden door de User voor tegenvallende resultaten, of voor enige onjuistheid in de door de Venture op het Platform ter beschikking gestelde inhoud, content en informatie.
  2. Broccoli is niet aansprakelijk voor schade van welke aard en op welke grondslag dan ook die de User lijdt door het gebruik van het Platform, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie van Broccoli.
  3. Broccoli is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen voor het niet (volledig) beschikbaar zijn van het Platform of enig onderdeel daarvan, daaronder mede begrepen onderbrekingen of onbereikbaarheid van het Platform vanwege digitale communicatieproblemen. Ook is Broccoli op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten in de werkwijze van het Platform of anderszins onjuist functioneren van het Platform. Broccoli is gerechtigd om tijdelijk het functioneren van en/of de beschikbaarheid van het Platform te wijzigen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van onderhoud.
  4. Broccoli is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen in verband met storingen en/of vertragingen in bancaire- of betalingsdienstverlening.
  5. Broccoli is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming door de Venture van enige verplichting uit de Investeringsovereenkomst.
  6. Voor zover de voorgaande beperking van aansprakelijkheid geen stand kan houden, is de totale aansprakelijkheid van Broccoli, op welke rechtsgrond dan ook, per gebeurtenis of combinatie van soortgelijke en samenhangende gebeurtenissen beperkt tot vergoeding van enkel directe schade tot een maximum bedrag zoals uitgekeerd door de verzekeraar en/of assurantietussenpersoon van Broccoli, dan wel, voor zover er niet wordt uitgekeerd, tot een maximum bedrag van EUR 500,=.
  7. De aansprakelijkheid van Broccoli voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het niet (goed) functioneren van het Platform, schade als gevolg van verlies van data of uitlekken van data, schade als gevolg van boetes opgelegd door handhavende instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of financiële autoriteiten, reputatieschade en schade als gevolg van claims van Ventures wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de User de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan overeenkomstig deze User Terms en volgens de op het Platform voorgeschreven klachtenprocedure schriftelijk bij Broccoli meldt.
  9. Iedere vordering jegens Broccoli, anders dan die door Broccoli is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering, dan wel nadat de User redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het ontstaan van de vordering.
 9. Overmacht
  1. In geval van overmacht is Broccoli niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen (garantie)verplichting. Broccoli is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade die de User lijdt ten gevolge van de overmachtssituatie.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Broccoli wordt onder andere verstaan, maar is niet beperkt tot, het niet voldoen aan hun verplichtingen van toeleveranciers of derden van wie Broccoli afhankelijk is, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, epidemieën en/of pandemieën, het stilvallen van het netwerk van Broccoli door oorzaken die Broccoli niet kunnen worden toegerekend, waaronder - maar niet beperkt tot - een cyberaanval in welke vorm dan ook of een storing in het internetverkeer of enige andere van buiten komende oorzaak, overheidsmaatregelen waaronder financiële regelgeving en wetgeving, een stroomstoring, uitval van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, virusuitbraken c. q. pandemieën en oorlog.
 10. Persoonsgegevens
  1. Broccoli verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals nader beschreven in het privacystatement. Het privacystatement is integraal onderdeel van deze User Terms. Bij het akkoord gaan met deze User Terms accepteert de User tegelijkertijd ook het privacystatement.
  2. Het is Broccoli toegestaan de User per e-mail of post aan te schrijven met betrekking tot het promoten van andere Investeringsprojecten op het Platform en voor andere gerelateerde commerciële doeleinden, indien de User hiervoor toestemming heeft gegeven voor zover dat vereist is. Het is Broccoli met toestemming van de User toegestaan om haar gegevens te verkrijgen via de Venture uit het Register van Investeerders.
 11. Beveiliging
  1. Broccoli zal zich inspannen om het Platform afdoende te beveiligen en passende beveiligingsmaatregelen te treffen in het licht van de stand van de huidige technologie, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten die gemoeid gaan met het treffen van de beveiligingsmaatregelen. Broccoli garandeert niet dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden effectief zullen zijn.
  2. De User is verantwoordelijk voor haar eigen account op het Platform. De User is aansprakelijk voor alle gevolgen en handelingen van eenieder die middels de User toegang heeft verkregen tot het account van de User op het Platform. De User is verantwoordelijk om een veilig wachtwoord te gebruiken en om te voorkomen dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van haar account. Broccoli kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van inloggegevens en wachtwoorden.
 12. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het auteursrecht met betrekking tot de software verbonden aan het Platform, het auteursrecht met betrekking tot het ontwerp van het Platform en de beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, video's, gegevens en andere informatie opgenomen op het Platform, alsmede de merkrechten en databankrechten met betrekking tot het Platform, berusten bij en zijn eigendom van het Broccoli dan wel van diens licentiegever(s).
 13. Klachten
  1. Wanneer de User een klacht heeft kan de User de klacht indienen door te mailen naar het volgende e-mailadres: [email protected]. De klacht moet het volgende bevatten: 1) naam en contactgegevens van de User en 2) een beschrijving van de klacht.
  2. De User zal een klacht binnen 3 (drie) werkdagen, althans tenminste binnen een redelijke termijn, na het ontstaan van de schade, dan wel wanneer de User redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het ontstaan van de schade, schriftelijk melden bij Broccoli overeenkomstig deze User Terms en de klachtenprocedure op het Platform.
  3. Broccoli zal binnen 3 (drie) werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en stuurt de User binnen 2 (twee) tot 6 (zes) weken na ontvangst van de klacht een reactie op de klacht.
 14. Diversen
  1. Broccoli heeft het recht om op ieder moment de User Terms aan te passen of te wijzigen. Broccoli zal zich in dat verband inspannen om iedere User voor de ingangsdatum van de wijziging en/of aanpassing op de hoogte te stellen.
  2. Eventuele aanvullingen op of afwijkingen van deze User Terms zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de User wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Deze User Terms zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen Broccoli en de User, voor de uitvoering waarvan door Broccoli van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
  5. Indien één of meerdere van de bepalingen in User Terms nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze User Terms van toepassing. In dit geval zullen Broccoli en de User nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
  6. De User verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst dat deze User Terms langs elektronische weg aan de User ter beschikking zijn gesteld op zodanige wijze dat deze door de User op een eenvoudige manier konden worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 15. Geschillen
  1. Op deze User Terms, de tussen Broccoli en de User gesloten Gebruiksovereenkomst en alle andere tussen Broccoli en User gemaakte afspraken is Nederlands recht van toepassing, ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de User heeft en ongeacht de plaats van levering.
  2. De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van deze User Terms en alle andere afspraken tussen Broccoli en de User gesloten, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

Deze User Terms zijn specifiek opgesteld voor en in samenspraak met Broccoli, mogen enkel door Broccoli worden gebruikt en mogen niet worden gekopieerd of gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden.

Investeer via Broccoli in bedrijven van de toekomst

Broccoli

Geen investeringen missen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

WhatsApp