Algemene Voorwaarden, hierna ‘Venture Terms’ van Broccoli B.V., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Kantoorhoudende aan Julianaplein 8, 5211BC te ‘s-Hertogenbosch.

1 Definities

In deze Venture Terms hebben de volgende termen de aangegeven betekenis:

Venture
een rechtspersoon die gebruikt maakt van het Platform, dan wel een aanvraag doet om gebruik te mogen maken van het Platform en na toestemming van Broccoli haar Investeringsproject op het Platform kan laten plaatsen. In dit geval de rechtspersoon X B.V. (KvK X) gevestigd aan de (straat) op de postcode (XXXX) te (stad).
Betaaldienstverlener
de financiële instelling met een vergunning om overal in de Europese Unie betalingsdiensten, zoals girale overboekingen en kaartbetalingen, aan te bieden en uit te voeren zoals bedoeld in Richtlijn (EU) 2015/2366 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, via welke de betalingen aan de Venture plaatsvinden.
Broccoli
de rechtspersoon Broccoli B.V. (KvK 85620793), statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Kantoorhoudende aan de Julianaplein 8 op de postcode 5211BC te ‘s-Hertogenbosch.
EBI
het gestandaardiseerd document Essentiële Bellegingsinformatie waarin de Venture de specifieke kenmerken van het Investeringsproject, de Venture, de bij het Investeringsproject betrokken risico’s en de in rekening gebrachte kosten heeft vastgelegd.
Gebruiksovereenkomst
de overeenkomst gesloten tussen Broccoli en de Venture waarin is overeengekomen dat de Venture gebruik mag maken van het Platform.
Investeringsovereenkomst
overeenkomst tussen de User en de Venture waarbij de User geld investeert in het Investeringsproject op basis van het Investeringsvoorstel waarvoor User eigendomsrechten krijgt geleverd van de Venture.
Investeringsproject
het namens de Venture op het Platform geplaatste project met het doel om kapitaal te verkrijgen van de Users.
Investeringsvoorstel
het voorstel van de Venture op basis van het Investeringsproject aan een User om te investeren.
Platform
het door Broccoli geëxploiteerde online platform (platform.broccoli.eu) waarop de Venture haar Investeringsproject kan laten presenteren en waar Users zich kunnen aanmelden om in een Investeringsproject te investeren.
Prikbord
Aanvullend op het bemiddelen in de totstandkoming van beleggingen biedt Broccoli een platform waarop eerder door Broccoli geaccepteerde beleggers koop- en verkoopintenties kunnen adverteren ten aanzien van de beleggingen welke zij zijn aangegaan via het Broccoli platform.
Register van Investeerders
het register waarin de Users staan opgenomen die in een Investeringsproject hebben geïnvesteerd naar aanleiding van het Investeringsvoorstel.
User
een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform en zich inschrijft om in een Investeringsproject te investeren.
 1. Algemeen
  1. Deze Venture Terms zijn van toepassing op elke Venture.
  2. Broccoli geeft op geen enkele manier haar mening, financierings- of beleggingsadvies met betrekking tot alle aspecten van Investeringsprojecten en Investeringsvoorstellen van een Venture. Dit geldt zowel ten opzichte van Ventures als ten opzichte van Users. Niets van wat Broccoli opmerkt kan ooit worden opgevat als financierings- of beleggingsadvies. Broccoli garandeert dan ook geen enkel voordeel of (financieel) resultaat.
  3. Broccoli voldoet aan alle geldende en toepasselijke wet- en regelgeving.
  4. De Venture zal het Platform uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. In het geval van (het vermoeden van) strafbare feiten of anderszins onrechtmatig of ontoelaatbaar gedrag zal Broccoli hier altijd melding van maken bij de daarvoor bevoegde instanties en zal Broccoli de Venture de toegang tot het Platform ontzeggen en de door de Venture aangeleverde informatie, gegevens, content, etc. van het Platform verwijderen. De Venture zal zich onthouden van iedere handeling en/of uiting die de belangen van Broccoli zou (kunnen) schaden.
  5. Het is niet toegestaan voor de Venture om de door Broccoli genomen technische beveiligingsmaatregelen van het Platform te (proberen te) omzeilen of uit te schakelen dan wel om het Platform te overbelasten.
 2. Pricing
  1. De Venture betaalt 6% per transactie. De transactiekosten zijn vrijgesteld van btw.
   1. Broccoli brengt 5.000 EUR exclusief btw in rekening bij start van de samenwerking. Dit wordt verrekend met een vervolgfactuur zoals de factuur voor het gebruik van het platform en kosten per investeerder.
  2. De Venture betaalt 3.000 EUR per jaar voor het gebruik van het Platform.
  3. De Venture betaalt 6 EUR per investeerder, per jaar, op basis van het aantal investeerders in het Register van Investeerders van de Venture.
  4. Van bovenstaande Pricing-module kan afgeweken worden, mits dit anders overeengekomen is in schriftelijke communicatie namens het bestuur van Broccoli B.V.
 3. Betaling
  1. Bij iedere investering wordt op individueel niveau de transactiekosten ingehouden. De Venture ontvangt na afloop van het investeringsproject een factuur ten behoeve van de boekhouding.
  2. De Venture heeft een betaaltermijn van 14 dagen op de factuur voor de kosten voor het gebruik van het platform en de kosten per investeerder. Deze kosten worden jaarlijkse gefactureerd.
  3. In gevolgen van niet tijdig betalen geldt het volgende:
   1. Betaalt de Venture niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Broccoli gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Venture in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
   2. Wanneer de Venture in verzuim is, is deze bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Broccoli.
   3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
   4. Wanneer de Venture niet tijdig betaalt, mag Broccoli zijn verplichtingen opschorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
   5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Venture, zijn de vorderingen van Broccoli op de Venture onmiddellijk opeisbaar.
   6. Weigert de Venture zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Broccoli, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Broccoli te betalen.
  4. Van bovenstaande Pricing-module kan afgeweken worden, mits dit anders overeengekomen is in schriftelijke communicatie namens het bestuur van Broccoli B.V.
 4. Aanvraag
  1. Een Venture dient te zijn gevestigd in Nederland.
  2. Indien een Venture toegang wil verkrijgen tot het Platform dient een Venture een aanvraag te doen bij Broccoli.
  3. Tijdens de aanvraag dient de Venture alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
  4. Na de aanvraag en enkel wanneer alle door Broccoli aan de Venture gevraagde gegevens door de Venture zijn overgelegd zal Broccoli een onderzoek (laten) uitvoeren om alle gegevens na te lopen en zoveel mogelijk trachten te waarborgen dat de partij die zich aanmeldt op het Platform voldoende betrouwbaar is, bijvoorbeeld door de identiteit en het betalingsgedrag van de Venture na te gaan. Dit ter voorkoming van onrechtmatige gedragingen, fraude of misstanden op het Platform. De kosten voor dit onderzoek bedragen EUR 500 exclusief btw. En zullen enkel bij afwijzing van de aanvraag in rekening worden gebracht.
  5. Tijdens de aanvraag is Broccoli gerechtigd om een QuickScan uit te voeren naar de Venture, waarbij Broccoli onder meer gerechtigd is tot de volgende maatregelen:
   1. de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder(s) van een Venture dient/dienen een aanvraag te doen, waarbij een PES (pre-employment screening) en PEP (politiek prominent persoon) check wordt gedaan;
   2. de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder(s) van de Venture dient/dienen een geldig identiteitsbewijs te tonen;
   3. voor de Venture dient een KvK-uittreksel te worden aangeleverd dat niet ouder dan 7 (zeven) kalenderdagen is;
   4. indien beschikbaar, dient de Venture jaarrekening(en) over de afgelopen 3 (drie) jaren aan te leveren; en
   5. de bankrekening van de Venture zal door de Betaaldienstverlener worden gecheckt.
  6. Het is uitsluitend ter beoordeling van Broccoli of de Venture wordt goedgekeurd en toegelaten op het Platform. Broccoli heeft altijd het recht om na een eerder gegeven goedkeuring alsnog de goedkeuring in te trekken en tijdelijk of permanent de Venture haar toegang tot het Platform te ontzeggen.
  7. Indien zich er een wijziging voordoet met betrekking tot de gegevens die ten tijde van de aanvraag door de Venture aan Broccoli zijn verstrekt dan dient de Venture dit te melden en de gewijzigde gegevens aan Broccoli te verstrekken.
  8. De Venture is verplicht om haar gegevens op het Platform up-to-date te houden.
  9. Broccoli is bevoegd om alle voor de Venture bestemde correspondentie te e-mailen naar het door de Venture opgegeven e-mailadres.
  10. Alleen Broccoli heeft namens de Venture toegang tot het Platform. Indien een Investeringsvoorstel of Investeringsproject dient te worden aangepast en/of verwijderd dient de Venture hiervoor schriftelijk contact op te nemen met Broccoli.
 5. Gebruik van het Platform
  1. Nadat de Venture door Broccoli is geaccepteerd komt er een Gebruiksovereenkomst tot stand tussen Broccoli en de Venture. Vanaf dat moment heeft de Venture het recht om het Platform te gebruiken om:
   1. na goedkeuring door Broccoli van het door de Venture aangeleverde EBI Investeringsprojecten en Investeringsvoorstellen op het Platform te laten plaatsen;
   2. investeerders aan te trekken die in de Investeringsprojecten investeren;
   3. met haar Investeerders te communiceren.
  2. De door Broccoli aangeboden dienst in het kader van de Gebruiksovereenkomst omvat enkel het ter beschikking stellen van het Platform aan de Venture. Broccoli zal de contactgegevens van de User die investeert in de Venture, delen met de Venture, opdat de Venture contact op kan nemen met die User.
  3. Broccoli heeft altijd het recht om het door Venture voorgestelde Investeringsproject en/of Investeringsvoorstel te weigeren dan wel na goedkeuring alsnog te verwijderen. De Venture kan hiertegen geen bezwaar maken.
  4. Broccoli heeft het recht om een investeringsronde in relatie tot een Investeringsproject en/of Investeringsvoorstel op het Platform te sluiten, indien er op 3 (drie) aaneengesloten dagen geen transacties hebben plaatsgevonden in de investeringsronde van een Investeringsproject en/of Investeringsvoorstel.
  5. De Venture garandeert dat alle onderdelen van het door de Venture voor het Platform aangeleverde Investeringsproject en Investeringsvoorstel juist, volledig en niet misleidend is. De Venture garandeert dat hij het Investeringsproject en Investeringsvoorstel enkel op het Platform zal laten plaatsen en niet op (soortgelijke) platformen van andere partijen zal (laten) plaatsen.
  6. De Venture begrijpt en gaat er expliciet mee akkoord dat de Venture verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het door haar aangeleverde Investeringsproject en Investeringsvoorstel. In dat kader is de Venture verplicht om zich goed te beraden over haar verantwoordelijkheid en risico’s die het doen van het Investeringsvoorstel met zich meebrengt zoals de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot die van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Wet op het financieel toezicht (Wft), zorgplichten en prospectusplichten. De Venture erkent dat Broccoli over de inhoud van het Investeringsproject en het Investeringsvoorstel geen advies heeft versterkt en dat de Venture hiervoor een volledig eigen verantwoordelijkheid draagt.
  7. Venture zal, indien zij persoonsgegevens ontvangt van Users die investeren in het Investeringsproject van de Venture, deze persoonsgegevens verwerken met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. Informatievoorziening
  1. De Venture is er verantwoordelijk voor dat de informatie in het EBI actueel, volledig en juist is gedurende de periode dat het Investeringsproject op het Platform staat. Nadat een Investeringsproject op het Platform is geplaatst, dient de Venture elke materiële wijziging ten aanzien van de informatie gemeld in de EBI schriftelijk te melden aan Broccoli en een geactualiseerd EBI aan Broccoli te verstrekken.
  2. De Venture is verplicht haar Users ieder half jaar van een bedrijfsupdate te voorzien. Deze bedrijfsupdate omvat tenminste een rapportage op financiële informatie als ook een door de Venture zelf in te vullen algemene bedrijfsupdate over haar activiteiten van desbetreffend afgelopen half jaar. De financiële informatie bestaat tenminste uit een actuele balans (per 30-06 of 31-12) en resultatenrekening gespecifieerd tot:
   1. balanspositie aan de debet zijde: materiële vaste activa, immateriële vaste activa, voorraden, debiteuren, overige korte activa en liquide middelen;
   2. balanspositie aan de credit zijde: crediteuren, overige korte passiva, lang vreemd vermogen en eigen vermogen; en
   3. met betrekking tot de resultatenrekening: een onderverdeling in omzet, verkoopkosten, afschrijvingen, personeelskosten, overige kosten en het uiteindelijke resultaat voor belasting.
  3. Indien Broccoli op basis van de bedrijfsupdate vaststelt dat informatie in het EBI niet meer actueel, juist, duidelijk of volledig is, dient de Venture het EBI aan te passen.
  4. Indien een wijziging in de tekst of informatie van het EBI resulteert in een materiële wijziging van het EBI, informeert Broccoli Users die een beleggingsaanbod hebben gedaan of blijk van belangstelling voor het Investeringsproject hebben gegeven, onmiddellijk hierover via een persoonlijke e-mail. Deze bepaling geldt voor zowel eerdere emissies alsmede emissies welke ter inschrijving open staan.
 7. Investeringsovereenkomst
  1. Door het accepteren van het Investeringsvoorstel van de Venture door de User komt de Investeringsovereenkomst tussen de Venture en de User tot stand, tenzij de User gebruik maakt van haar bedenktermijn.
  2. De Investeringsovereenkomst zal bestaan uit het door de Venture beschikbaar stellen van eigendomsrechten met betrekking tot het Investeringsproject, tegen betaling van een in het Investeringsvoorstel opgenomen bedrag door de User aan de Venture.
  3. De Investeringsovereenkomst kan niet worden beëindigd, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de Investeringsovereenkomst kan worden beëindigd zullen de fee’s en transactiekosten niet voor terugbetaling in aanmerking komen. Indien de User niet voor het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum tot betaling overgaat krijgt de Venture het recht om de transactie te annuleren.
 8. Bedrijfswaardering Venture
  1. Broccoli geeft de Venture richtlijnen mee met betrekking tot de bedrijfswaardering die worden gepubliceerd binnen het investeringsvoorstel. Het is de verantwoordelijkheid van de Venture om de waarde van des betreffend bedrijf vast te stellen. Uiteindelijk beslist de User of het bereid is tegen die waarde te investeren.
  2. De verklaringen in de presentatie van de bedrijfswaardering vormen geen beleggingsadvies. Broccoli neemt en heeft geen verantwoordelijkheid voor beslissingen die de lezer maakt op basis van de verklaringen die in desbetreffende presentatie aan de User gepresenteerd worden.
  3. De Venture heeft een bedrijfswaardering nodig om een investeringsvoorstel te kunnen plaatsen op het Broccoli Platform. De waarderingsdatum van desbetreffende bedrijfswaardering mag niet ouder zijn dan zes (6) maanden.
  4. Vanaf één jaar na sluit van het eerste investeringsvoorstel zoals gepresenteerd op het platform van Broccoli, is de Venture verplicht om jaarlijks vóór 1 maart de bedrijfswaardering opnieuw te laten berekenen, behalve wanneer de meest actuele bedrijfswaardering een waarderingsdatum heeft welke niet ouder is dan zes (6) maanden.
   1. Alvorens de Venture haar prikbord mag openen op het platform van Broccoli dient er opnieuw een bedrijfswaardering plaats te vinden, welke binnen de gelijke waarderingsmethodiek gebeurt als bij haar eerste investeringsvoorstel op het platform van Broccoli. De Venture mag ook gebruik maken van de meest recente bedrijfswaardering met een waarderingsdatum niet ouder dan zes (6) maanden.
  5. De meest recente bedrijfswaardering dient altijd door de Venture gedeeld te worden aan Broccoli, zodat zij de User met een geldige Investeringsovereenkomst op de hoogte kan stellen van deze ontwikkeling.
 9. Betaling en levering eigendomsrechten
  1. Het bedrag dat de User aan de Venture dient te betalen wordt middels een derde partij, de Betaaldienstverlener, voldaan. Bij deze betaling wordt er een door de Venture en Broccoli overeengekomen percentage van het door de User betaalde bedrag ingehouden en naar Broccoli gezonden in het kader van de door Broccoli gerekende fee voor het gebruik van het Platform.
  2. De Venture betaalt Broccoli jaarlijkse software kosten, bestaande uit een vast bedrag per jaar en variabele kosten per User die in de Venture heeft geïnvesteerd door middel van het Platform.
  3. Na betaling is de Venture verplicht om onmiddellijk, althans binnen 2 (twee) werkdagen middels het Platform de eigendomsrechten aan de User beschikbaar te stellen.
  4. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief btw. Broccoli is te allen tijde gerechtigd om haar prijsmodel en het percentage dat zij rekent als fee aan te passen.
 10. Betaaldienstverlener
  1. Transacties uit hoofde van de Investeringsovereenkomst vinden plaats via de Betaaldienstverlener, zoals opgenomen in artikel 7.1. Betalingen vinden plaats op de derdengeldenrekening en/of kwaliteitsrekening van de Betaaldienstverlener en de Betaaldienstverlener is verantwoordelijk voor het betalen van het bedrag aan de Venture.
  2. De Betaaldienstverlener heeft een vergunning voor haar werkzaamheden en is opgenomen in het vergunningenregister dat te vinden is op de website van De Nederlandsche Bank (DNB) en bij de Europese Bankautoriteit. De Betaaldienstverlener staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB.
  3. Broccoli is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de Betaaldienstverlener.
 11. Duur
  1. De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Venture kan de Gebruikersovereenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Broccoli kan te allen tijde de Gebruiksovereenkomst onmiddellijk opzeggen.
  2. De Gebruiksovereenkomst kan door de Venture onmiddellijk schriftelijk worden beëindigd indien Broccoli – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Broccoli faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de Broccoli wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van doorstart of samenvoeging van ondernemingen. Broccoli is wegens een beëindiging op grond van dit lid nimmer tot enige betaling, restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
  3. Indien de Gebruikersovereenkomst wordt beëindigd voordat de Investeringsovereenkomst(en) eindigt/eindigen, blijft/blijven de Investeringsovereenkomst(en) onverminderd van kracht. In dat geval zal Broccoli de Venture een export van haar aandeelhoudersregister verschaffen.
 12. Aansprakelijkheid
  1. De Venture vrijwaart Broccoli in alle gevallen en op welke grondslag dan ook van aanspraken van Users en derden, die het gevolg zijn van gebruik van het Platform waaronder, maar niet beperkt tot, aanspraken die verband houden met het Investeringsproject en/of Investeringsvoorstel van de Venture en alle door de Venture in dat kader beschikbaar gestelde inhoud, content en informatie.
  2. Broccoli is niet aansprakelijk voor schade van welke aard en op welke grondslag dan ook die de Venture lijdt door het gebruik van het Platform, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie van Broccoli.
  3. Broccoli is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen voor het niet (volledig) beschikbaar zijn van het Platform of enig onderdeel daarvan, daaronder mede begrepen onderbrekingen of onbereikbaarheid van het Platform vanwege digitale communicatieproblemen. Ook is Broccoli op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten in de werkwijze van het Platform of anderszins onjuist functioneren van het Platform. Broccoli is gerechtigd om tijdelijk het functioneren van en/of de beschikbaarheid van het Platform te wijzigen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van onderhoud.
  4. Broccoli is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen in verband met storingen en/of vertragingen in bancaire- of betalingsdienstverlening.
  5. Broccoli is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming door de User van enige verplichting die de User is aangegaan met de Venture.
  6. Voor zover de voorgaande beperking van aansprakelijkheid geen stand kan houden, is de totale aansprakelijkheid van Broccoli, op welke rechtsgrond dan ook, per gebeurtenis of combinatie van soortgelijke en samenhangende gebeurtenissen beperkt tot vergoeding van enkel directe schade tot een maximumbedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar en/of assurantietussenpersoon van Broccoli, dan wel, voor zover er niet wordt uitgekeerd, tot een maximum bedrag van EUR 500 exclusief btw.
  7. De aansprakelijkheid van Broccoli voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het niet (goed) functioneren van het Platform, schade als gevolg van verlies van data of uitlekken van data, schade als gevolg van boetes opgelegd door handhavende instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of financiële autoriteiten, reputatieschade en schade als gevolg van claims van Users wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Venture de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Broccoli meldt, in ieder geval binnen 3 werkdagen na het ontstaan van de schade. Iedere vordering jegens Broccoli, anders dan die door Broccoli is erkend, vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering, dan wel nadat de Venture redelijkerwijs bekend had kunnen zijn van de vordering.
 13. Overmacht
  1. In geval van overmacht is Broccoli niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen (garantie)verplichting. Broccoli is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Venture lijdt ten gevolge van de overmachtssituatie.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Broccoli wordt onder andere verstaan, maar is niet beperkt tot, het niet voldoen aan hun verplichtingen van toeleveranciers of derden van wie Broccoli afhankelijk is, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, epidemieën en/of pandemieën, het stilvallen van het netwerk van Broccoli door oorzaken die Broccoli niet kunnen worden toegerekend, waaronder - maar niet beperkt tot - een cyberaanval in welke vorm dan ook of een storing in het internetverkeer of enige andere van buiten komende oorzaak, overheidsmaatregelen waaronder financiële regelgeving en wetgeving, een stroomstoring, uitval van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, virusuitbraken c. q. pandemieën en oorlog.
 14. Persoonsgegevens
  1. Broccoli verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals nader beschreven in het privacystatement. Het privacystatement is integraal onderdeel van deze Venture Terms. Bij het akkoord gaan met deze Venture Terms accepteert de Venture tegelijkertijd ook het privacystatement.
  2. De Venture verleent, voor zover nodig, Broccoli toestemming om, op basis van de contactgegevens uit het Register van Investeerders, Users door middel van e-mails of post aan te schrijven met betrekking tot het promoten van andere Investeringsprojecten op het Platform en voor andere gerelateerde commerciële doeleinden.
 15. Beveiliging
  1. Broccoli zal zich inspannen om het Platform afdoende te beveiligen en passende beveiligingsmaatregelen te treffen in het licht van de stand van de huidige technologie, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten die gemoeid gaan met het treffen van de beveiligingsmaatregelen. Broccoli garandeert niet dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden effectief zullen zijn.
  2. De Venture is verantwoordelijk voor haar eigen gegevens en aanvragen op het Platform. De Venture is aansprakelijk voor alle gevolgen en handelingen van eenieder die middels de Venture toegang heeft verkregen tot de gegevens en/of de aanvraag van de Venture op het Platform.
 16. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het auteursrecht met betrekking tot de software verbonden aan het Platform, het auteursrecht met betrekking tot het ontwerp van het Platform en de beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, video's, gegevens en andere informatie opgenomen op het Platform, alsmede de merkrechten en databankrechten met betrekking tot het Platform, berusten bij en zijn eigendom van het Broccoli dan wel van diens licentiegever(s).
  2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Venture op het Platform aangeleverde informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture aangeleverde content en inhoud behoren toe aan de Venture en/of diens licentiegever(s). De in dit lid bedoelde aangeleverde informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen vandoor de Venture aangeleverde content en inhoud mag geen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of op enige andere manier onrechtmatig zijn. Broccoli aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de door de Venture aangeleverde informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture aangeleverde content en inhoud. De Venture vrijwaart Broccoli voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door de Venture aangeleverde informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture aangeleverde content en inhoud.
  3. Door het laten plaatsen van informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture aangeleverde content en inhoud op het Platform verleent de Venture een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en sub-licentieerbare licentie, voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding en openbaarmaking van de informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture aangeleverde content en inhoud in verband met de dienstverlening en activiteiten van Broccoli, waaronder uitdrukkelijk inbegrepen het promoten van het Platform via welk mediakanaal dan ook.
  4. Door het laten plaatsen van informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture aangeleverde content en inhoud op het Platform verleent de Venture een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en sub-licentieerbare licentie, voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding en openbaarmaking van de informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture aangeleverde content en inhoud in verband met de dienstverlening en activiteiten van Broccoli, waaronder uitdrukkelijk inbegrepen het promoten van het Platform via welk mediakanaal dan ook. Daarnaast verleent de Venture de User een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-sublicentieerbare licentie om middels het Platform toegang te verkrijgen tot de door de Venture aangeleverde informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture aangeleverde content en inhoud in het kader van het Investeringsproject.
  5. Derden kunnen bij Broccoli een melding indienen indien zij van mening zijn dat door de Venture ter beschikking gestelde informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture ter beschikking gestelde content en inhoud onrechtmatig zijn. Broccoli heeft het recht om de door de Venture aangeleverde informatie, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, gegevens en alle andere vormen van door de Venture aangeleverde content en inhoud te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Daarnaast het Broccoli het recht om de (contact) gegevens van de Venture aan de desbetreffende derde te vertrekken.
 17. Klachten
  1. Wanneer de Venture een klacht heeft kan de Venture de klacht indienen door te mailen naar het volgende e-mail adres: [email protected]. De klacht moet het volgende bevatten: 1) naam en contactgegevens van de Venture en 2) een beschrijving van de klacht.
  2. Broccoli zal binnen 3 (drie) werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en stuurt de Venture binnen 2 (twee) tot 6 (zes) weken na ontvangst van de klacht een reactie op de klacht.
 18. Diversen
  1. Broccoli heeft het recht om op iedere moment de Venture Terms aan te passen of te wijzigen. Broccoli zal zich in dat verband inspannen om iedere Venture voor de ingangsdatum van de wijziging en/of aanpassing op de hoogte te stellen.
  2. Eventuele aanvullingen op of afwijkingen van deze Venture Terms zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Venture wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Deze Venture Terms zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen Broccoli en de Venture, voor de uitvoering waarvan door Broccoli van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
  5. Indien één of meerdere van de bepalingen in Venture Terms nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Venture Terms van toepassing. In dat geval zullen Broccoli en de Venture nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
  6. De Venture verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst dat deze Venture Terms langs elektronische weg aan de Venture ter beschikking zijn gesteld op zodanige wijze dat deze door de Venture op een eenvoudige manier konden worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  7. Indien Broccoli niet (of niet onmiddellijk) gebruik maakt van haar rechten onder deze Venture Terms doet dit geen afbreuk aan haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen wel te doen.
 19. Geschillen
  1. Op deze Venture Terms, de tussen Broccoli en de Venture gesloten Gebruiksovereenkomst en alle andere tussen Broccoli en de Venture gemaakte afspraken is Nederlands recht van toepassing, ongeacht waar de Venture gevestigd is en ongeacht de plaats van levering.
  2. De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van en/of in verband met deze Venture Terms en alle andere tussen Broccoli en de Venture gesloten afspraken en/of overeenkomsten.

Deze Venture Terms zijn specifiek opgesteld voor en in samenspraak met Broccoli, mogen enkel door Broccoli worden gebruikt en mogen niet worden gekopieerd of gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden.

Investeer via Broccoli in bedrijven van de toekomst

Broccoli

Geen investeringen missen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

WhatsApp